Nytt forskningsprojekt – Sofisternas återkomst?

Jag tilldelades nyligen medel i Vetenskapsrådets utlysning Internationell postdok för ett treårigt forskningsprojekt med titeln Sofisternas återkomst? Demokrati, postsanning och retorik i populismens tidevarv. Projektets internationella värdinstitution kommer att vara Groupe de recherche en Rhétorique et en Argumentation Linguistique vid Université libre de Bruxelles i Belgien. Projektet tar sin utgångspunkt i det senaste decenniets tal om postsanning och populism i syfte att spåra denna diskurs ursprung i den politiska utveckling som tog sin början under det sena 60-talet. Genom att fokusera på sofisten snarare än populisten som figuren satt att representera de problem som indexeras av postsanningsdiskursen är målet med projektet också att kunna bidra till att bredda den historisk diskussionen om retorikens och sanningens roll i demokratin både idag och igår. De kopplingar som sofisten tillåter mellan dagens politiska situation och den som rådde under den antika grekiska demokratins sista glansdagar – där begrepp som sofist och retorik tillskrevs de pejorativa betydelser som ännu vidhäftar dem – leder förhoppningsvis också till att projektet kan bidra med nya perspektiv på frågan om vältalarens relation till demokratin, något som den samtida populismforskningen redan har utförligt behandlat.